Planlegger du å bygge ut?

Her er det du trenger å vite om du ønsker å bygge ut i borettslaget

Det er anledning til å bygge ut i borettslaget, men husk at påbygg og /eller bygningsmessige forandringer i leiligheten ikke kan foretas uten samtykke fra styret. Andelseier må også melde fra til styret når bygget er ferdigstilt.

Det er en uttrykkelig betingelse at slike arbeider ikke skal påføre borettslaget utgifter.

Utbygger skal prøve å gjøre minst mulig inngrep på eiendommen og tiltaket tilpasses eksisterende bebyggelse i størrelse/volum og materialbruk. Ved utforming skal det tas hensyn til solforhold og mulighet for usjenert hageplass for naboene. Vi viser til § 3.3 i Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by som krever følgende:

"Ny bebyggelse skal, når det gjelder volumer, stiluttrykk, materialbruk og farger, utformes på en slik måte at området samlet framstår med et godt helhetlig preg. Søknad om byggetiltak som ikke er arkitektonisk tilfredsstillende, kan avslås. Det samme gjelder ved rehabilitering, tilbygg/påbygg og fasadeendring...." 

Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre offentlige bestemmelser, er ikke tillatt. Forandringer som berører bygningens eksteriør – herunder oppsetting av private radio- og TV-antenner, markiser mv. - er ikke tillatt uten styrets forutgående samtykke

Slik søker du

Søknaden rettes til styret i borettslaget for godkjenning og må inneholde: 

  • Signert gjenboervarsel / nabovarsel. Gjenboervarsel fremlegges for berørte gjenboere i borettslaget. Merknader fra gjenboere sendes styret. Merknader må være signert.
  • Tegninger i henhold til krav fra Plan- og bygningsetaten (tilbygg småhus)
  • Planer, snitt og fasader i mål 1:100
  • Situasjonskart

Styrets godkjenning forutsetter godkjenning fra Plan- og bygningsetaten.

Garasje / bod

Garasje / bod kan ikke oppføres uten samtykke fra styret. Det er en forutsetning at disse vedlikeholdes i samme grad som huset.

 

Les mer i borettslagets vedtekter